Nash_Hotel_Logo

2045 University Ave, Berkeley

510-841-1163

Nash Hotel